EL PARE DELEGAT : TASQUES

Cada classe, té dret a tenir, 2 Pares Delegats titulars i 2 Pares Delegats suplents, que s'escullen per sorteig entre els pares que es presenten a principi de curs.

Les funcions dels pares delegats són:
 • Fomentar la comunicació amb els pares de la classe
 • Transmetre inquietuds i temes d'interês general al responsable de nivell, si s'escau, per tal de que se'n pugui informar a la Junta i, si s'escau, traslladar-ho a l'escola , Consell, etc ...
 • Assistir al Consell de Classe (1 cada trimestre) i transmetre les inquietuds expressades pels pares al Consell de classe
(en cas de no poder assistir, caldrà contactar tant al suplent com al responsable de nivel/ , en els
més breus terminis per a que la placa quedi coberta).
 • Fer el resum del consell de classe i enviar-lo juntament amb aquell facilitat pel Lycée per mail a apalvcee@andorra.ad màxim 10 dies després de cada consell de classe.
 

EL PARE DELEGAT : COMPROMISOS

EI Pare Delegat durà a terme les funcions anteriorment comentades i es compromet a:
 • Proporcionar el seu nom, teléfon i correu electrónic que serà publicat a fi i efecte de que les altres famílies de la classe sàpiguen a qui cal adreçar-se per demanar informació sobre el seu fill.
 • Acceptar formar part de la llista de difusió que administra el Responsable de Nivell a través de Whatsapp, per tal de poder transmetre les inquietuds dels pares de la classe.
 • Cal inscriure el contacte del seu responsable de nivell a CONTACTES (màbil) per a que funcioni bé la llista de difusió
 • Estar atent a les dates del Consell de classe (i consultar-les de manera regular per si hi ha canvis de dates)
 • Al Consell de classe, representar la totalitat dels pares de la classe, i en cap cas interessos particulars.
 • Durant el Consell de Classe es poden repartir documents que es comparteixen entre tots els assistents. Cal retornar-los en finalitzar el Consell, ja que es tracta de  documentació confidencial (només es pot conservar el compte rendu general de la classe)
 • Tota informació facilitada en el marc de Consell de Classe és totalment confidencial i només pot ésser transmesa a les famílies concernides i no pot ser , en cap cas, difosa a tercers.

Tornar a dalt